Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, cụ thể sẽ theo thỏa thuận giữa khách hàng với chúng tôi khi diễn ra giao dịch mua bán